ނީލަން
ނަންބަރު: 355/2015/60
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ނޮވެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1911
ސުންގަޑި: 04 ޑިސެންބަރު 2015 1600
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 4 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހު 16:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

  • ހިޔާޕާކުން ކަނޑައިލައިފައިވާ ނިކަގަހުގެ ލަކުޑިތައް
  • ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ކަނޑައިލައިފައިވާ 2 ރުކުގެ ވަކަރުތައް
  • ވޮލީ ކޯޓުގައި ހުރި 2 ރުއް

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޑިސެމްބަރ 2015 ވާ ހުކުރުދުވަހު 16:00 އަށް މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.              

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

                             10 ޞަފަރު 1437

2015-11-22