މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)101-AF/1/2015/159
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ނޮވެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1339
ސުންގަޑި: 19 ނޮވެންބަރު 2015 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގދ. ތިނަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ އޮފީސް އިމާރާތް ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާތީ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމާބެހޭ ތަފުސީލު ތިރީގައިވަނީއެވެ.

  1. އޮފީސް އެޑްރެސް: ނޭޒާ/ ވައިލެޓް މަގު/ ގދ.ތިނަދޫ
  2. މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރު 12:00 އަށް (މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތަށް ގަޑިތައް ބަދަލުކުރެވިދާނެ)
  3. މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް: ހަފުތާއަކު ތިންދުވަސް
  4. މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: މިއަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް (31 ޑިސެންބަރު 2016)
  5. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

    - އޮފީސް ހުޅުވާ ގަޑިއަށް އައިސް އޮފީސްތެރެ ކުނިކަހައި ފޮޅައި ސާފުކުރުން

    - އޮފީސް ފާޚާނާ ސާފުކުރުން

    - ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު އޮފީސް ތެރޭގައި މޮޕްލުން

    - ކުނިވަށިގަނޑުތައް ހުސްކޮށް ކުނި އުކާލުން

    - ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ބިއްލޫރިތައް ފުހެ ސާފުކުރުން

    - މަހަކު އެއްފަހަރު ފަންކާ ފުހެ، ފާރުތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުން

އަގު ހުށަހެޅުން.

  1. ހުރިހާ އަގެއް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިންނެވެ.
  2. އަގު ހުށަހަޅާނީ ދުވާލަކަށްޖެހޭ އަގު އެނގޭގޮތަށް މަހަކަށް ވާ އަގެވެ.

މާކްސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:

1. ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މިމިނިސްޓްރީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.

2. ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ނިންމާ ފަރާތަކަށް ބިޑް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

3. ބިޑަށް މާކްސް ދެވެނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

އަގަށް

90

  • ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ދޭ މާކްސް

މާކްސް ދެވޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

ތަޖުރިބާ

10

  • ކުރީގައި މިކަހަލަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނެއެވެ.

4. ބިޑް އިވެލުޝަނަށްފަހު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މި މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

އަންދާސީހިސާބު 19 ނޮވެންބަރު 2015 ގެ 12:00 އަށް ގދ.ތިނަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވުމުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ

ނޭޒާ، ވައިލެޓް މަގު

ގދ. ތިނަދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7913715 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

‏23‏ މުޙައްރަމް‏ 1437            

2015-11-05