ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2015/51
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ނޮވެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:15
ސުންގަޑި: 16 ނޮވެންބަރު 2015 13:00
މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
50 ލެކްޗަރ ޗެއަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 50 ލެކްޗަރ ޗެއަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

16 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 13:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

23 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3390634 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 ނޮވެންބަރު 2015