ނީލަން
ނަންބަރު: 369/IUL/2015/50
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 އޮކްޓޫބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1333
ސުންގަޑި: 30 އޮކްޓޫބަރު 2015 1600
މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.މަޑުއްވަރީ މަސްޖިދުލް ޢަމަލް މިސްކިތުންނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގާފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން

އިޢުލާން

މ.މަޑުއްވަރީ މަސްޖިދުލް ޢަމަލް މިސްކިތުންނާއި، މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނަގާފައިވާ މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަންކިޔުން 30 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 16.00 ގައި މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުރިމަތީ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަންފެށޭ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ނީލަން ކިޔުމަށް ވަނީ ކައުންސިލުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައެވެ. އަދި ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި އެ ދުވަހު ގެންގޮސް ނިންމަވަން ވާނެއެވެ.

ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ކަންތައް ނީލަން ކިޔާ ތަނުގައި އެގަޑީގައި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލައި ގަންނާނެއެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން މި ދެދުވަހު ފައިސާ ދައްކަވައި ނިންމަވަންވާނެއެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

ނީލަމަށް ފޮނުވޭ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު

 #

 މަސްޖިދުލް ޢަމަލް މިސްކިތުން ނީލަމަށް ފޮނުވޭ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު

 ފައިސާ

04

 ފަންކާ އުޝާ 20" އިންޗީގެ ( ތަށިނެތް ) ރަނގަޅަށް އެބުރޭ.  ފެށޭ އަގު ފަންކާއެއް

=

30ރުފިޔާ

02

 ފަންކާ އުޝާ 24" އިންޗީގެ ( ތަށިނެތް ) ރަނގަޅަށް އެބުރޭ.  ފެށޭ އަގު ފަންކާއެއް

=

30ރުފިޔާ

06

 ލަކުޑި ކުޑަދޮރު 4 ކަނީގެ 65"× 65" އިންޗީގެ 11 ބްލެޑް އެލްމެނިއަމް ލޫވަ، ބިއްލޫރިއާއެކު (ބޮއި ފީވެފަ) ފެށޭ އަގު ދޮރެއް

=

40ރުފިޔާ

02

 ލަކުޑި ކުޑަދޮރު 2 ކަނީގެ 29"× 65" އިންޗީގެ 11 ބްލެޑް އެލްމެނިއަމް ލޫވަ، ބިއްލޫރިއާއެކު (ބޮއި ފީވެފަ) ފެށޭ އަގު ދޮރެއް

=

40ރުފިޔާ

 #

މ.މޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނީލަމަށް ފޮނުވޭ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު

 ފައިސާ

03

 ސީ.ޕީ.ޔޫ (އޭސަރ) ހާރޑް ނަގާފައި (ކަރަންޓް ނުލިބޭ)  ފެށޭ އަގު ސީ.ޕީ.ޔޫ އެއް   

=

60ރުފިޔާ

02

 ސީ.ޕީ.ޔޫ (އީމެޝިން) ހާރޑް ނަގާފައި (ކަރަންޓް ނުލިބޭ)  ފެށޭ އަގު ސީޕީޔޫއެއް

=

60ރުފިޔާ

01

 ލަކުޑި ކުޑަދޮރު 3 ކަނީގެ 41" 66" އިންޗީގެ ފެންލައިޓްގެ 10 ގަނޑު ބިއްލޫރިއާއެކު. (ފެށޭ އަގު)

=

25ރުފިޔާ

01

 ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން " ތޮށިބާ " 1560 (ހަލާކުވެފައި) ފެށޭ އަގު

=

200ރުފިޔާ

01

 އޮފީސް މޭޒް 27" 65" އިންޗީގެ 2 ވަތްގަނޑުލީ  (ތިރިބައި ހަލާކުވެފައި)  ފެށޭ އަގު

=

30ރުފިޔާ

08 މުޙައްރަމް 1437

2015-10-21