ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2015/143
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޫބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1304
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޔޮޓް އެންޑް މެރިޓައިމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MALDIVES YACHT AND MARITIME SERVICES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0672/2010 ގެ ނަން 08 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "މާކެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MARKENTRE PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

2015-10-12