މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)448/1/2015/79
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1221
ސުންގަޑި: 30 ޖުލައި 2015 1100
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓްގައި ކެންޓީނެއް ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓުގައި ކެންޓީނެއް ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖުލައި 2015 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް (11 ވަނަ ފަންގިފިލާ/ ވެލާނާގެ) ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 13 އޯގަސްޓު 2015 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދިދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3323776 ނަމްބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

28 ރަމަޟާން 1436

2015-07-15