މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)30-E1/30/2015/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1204
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

އިޢުލާން

ވެލިއު އެޑިޝަން އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ރިސަރޗް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަނބު އަދި ފަޅޮލުން އިތުރު ތައްޔާރީ ބާވަތްތައް އުފައްދައި ޕްރޮސެސްކުރުމަށް (ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުމަށް)

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވާލި އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީ ލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ވެލިއު އެޑިޝަން އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ރިސަރޗް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް"  މަޝްރޫޢުގެ "ވެލިއު އެޑިޝަން އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ޕްރޮޑިއުސް" ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން،  ރާއްޖޭގައި ހައްދާ އަނބު އަދި ފަޅޯ ޕްރޮސެސްކޮށް ތަފާތު ތައްޔާރީ ބާވަތްތައް (ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް) އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ފަޅޯ އަދި އަނބު އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އުފައްދާ ރައްރަށުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުވާތީ  2014/09/02 ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު  -  އަނބު ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން - (2014/09/02) - (IUL)30-J/243/2014/28

- ފަޅޯ ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން-(2014/09/02) (IUL)30-J/30/2014/27  ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ .

2015-07-20