މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)7-ADMN/1/2015/30
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޖުލައި 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1038
ސުންގަޑި: 21 ޖުލައި 2015 1400
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގެ 4 ކޮޓަރި މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މަރާމާތު ކުރުމަށް

އިޢުލާން

މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި އޮފީހުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގެ 4 ކޮޓަރު މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖުލައި 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު، 28 ޖުލައި 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. އަދި 14:00 ގެ ފަހުން މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ހޯލަށް ނުވަދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

2015-07-09