މަސައްކަތް
ނަންބަރު: ADMHR-MPL/2015/97
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1206
ސުންގަޑި: 01 ޖުލައި 2015 1300
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަފުލާއަކަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިކުންފުނިން ބާއްވާ ހަފުލާއަކަށް ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

1- ސައުންޑް އެންޑް ލައިޓިންގ

2- ޕްރޮޖެކްޓަރ އެންޑް ސްކްރީން

3- ސްޓޭޖް ހެދުން

ވީމާ، މި މަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 01 ޖުލައި 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 06 ޖުލައި 2015ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް 5ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

08 ރަމަޟާން 1436

2015-06-25