ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)337/337/2024/55
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 18:47
ސުންގަޑި: 13 ޖޫން 2024 12:00
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންސްޕެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

 (IUL)337/337/2024/55 ނަންބަރ

 

އިޢުލާން

 

 

އިންސްޕެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

 

މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު:  (IUL)337/337/2024/50 (30 މެއި 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން "އިންސްޕެކްޓް އޮފިސަރ "ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

 މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected]  ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވާނީ (6640073) އަށެވެ.

11 ޖޫން 2024

11 ޖޫން 2024