މަސައްކަތް
ނަންބަރު: MGPL-I/ADM/2015/06
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 މޭ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1417
ސުންގަޑި: 20 މޭ 2015 1300
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކްގެ ޑިސްޗާޖިންގ ޕައިޕްލައިން ބަދަލުކުރުން

މިކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓުގައި ހިންގާ LPG ގޭސް ފިލިންގ ޕްލާންޓްގެ މައި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކްގެ ޑިސްޗާޖިންގ ޕައިޕްލައިން ގިނަ ދުވަސްވެ ބާވެފައިވާތީ، އެއްކޮށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ރާއްޖެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތެއް ޓެންޑަރ އުސޫލުން ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތާވަލުގައިވާ ތާރީޚަށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

20 މޭ 2015 ވާ ބުދަަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

 28 މޭ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

2015-05-14