ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)418/418/2015/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 މޭ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1851
ސުންގަޑި: 18 މޭ 2015 1400
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ގޯތީގެ ނަން: ހިތަށްފިނިވާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހިތަށްފިނިވާގެ، ގދ. ނަޑެއްލާ

ވީމާ، މި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18 މޭ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

22 ރަޖަބު 1436

2015-05-11