ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)448-ASS/1/2015/54
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރިލް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1410
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރި، ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިޢުލާންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، އެ އިޢުލާންތައް ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

  • IUL)448-ASS/1/2014/65) ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ (25 ސެޕްޓެންބަރު 2014)
  • IUL)448-ASS/1/2014/66) އެސިސްޓެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރ (25 ސެޕްޓެންބަރު 2014)
  • IUL)448-ASS/1/2014/67) ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (25 ސެޕްޓެންބަރު 2014)
  • IUL)448-ASS/1/2014/68) ގާރޑް (25 ސެޕްޓެންބަރު 2014)
  • IUL)448-ASS/1/2014/69) މަސައްކަތު (25 ސެޕްޓެންބަރު 2014)

08 ރަޖަބު 1436  

2015-04-28