ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:50
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް – ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ (ވަގުތީ)

މިއިދާރާގެ (IUL)GS36/2024/009 އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6640036 އަށެވެ.

14 އޭޕްރިލް 2024