ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:34
ސުންގަޑި: 09 އޭޕްރިލް 2024 13:00
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ާަA2 ޝީޓް- އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ: 2024/40 އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

05 އޭޕްރިލް 2024