ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-68-HR/GS-68/2024/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:16
ސުންގަޑި: 08 އޭޕްރިލް 2024 14:00
އަލިފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން (ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ)

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 އޭޕްރީލް 8 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސުކޫލުގެ އީ.މެއިލްއަށް ([email protected] )  ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

03 އޭޕްރިލް 2024