ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)266-PR/266/2024/67
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:02
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ 35000 އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސާރކިއުލާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ގެ "ދަޢުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ޝާއިރުކުރުމާއި ބެހޭ" ބަޔާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާރޗް 2024 ގައި ހިންގުނު 35,000ރ އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު އާންމުކުރަމެވެ.

03 އޭޕްރިލް 2024