ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)NSA-VAM/NSA-VAM/2024/19
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:25
ސުންގަޑި: 07 އޭޕްރިލް 2024 00:00
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޗާސް ކޮމިޝަން އަދި ރެފްރީޒް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޗާސް ކޮމިޝަން އަދި ރެފްރީޒް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު (ވާރޝަން 2023) ގެ 38 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޗާސް ކޮމިޝަން އަދި 39 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ރެފްރީޒް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ކޯޗާސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ޝަރުތު:

-        ނޭޝަނަލް ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ކޯޗަކަށްވުން

 

ރެފްރީޒް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ޝަރުތު:

-        އެސޯސިއޭޝަނުގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރެފްރީން ނުވަތަ ރިޓަޔަރޑް ރެފްރީއަކަށް ވުން

 

 

ވީމާ، ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯޗާސް ކޮމިޝަން އަދި ރެފްރީޒް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ، އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނާއެކުގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ ލިއުންތަކާއެކު، 7 އެޕްރީލް 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އީ-މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

03 އޭޕްރިލް 2024