ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)316/316/2024/37
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:52
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ.ކިހާދޫ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުމާގުޅޭ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)316/316/2024/35 އާ ގުޅިގެން ބ.ކިހާދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީ، މި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 30 މާރިޗު 2024 އަށް ތާވަލު ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވުން 07 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގައި މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ޕްރީސްކޫލްގައި އަލުން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

03 އޭޕްރިލް 2024