ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)316/316/2024/35
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:31
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ.ކިހާދޫ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުމާގުޅޭ

ބ.ކިހާދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީ، މި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް 2024 މާރިޗް 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގައި މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ޕްރީސުކޫލްގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވެމެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

27 މާރިޗު 2024