ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: CS-IUL/2024/00019
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:33
ސުންގަޑި: 28 މާރިޗު 2024 13:00
ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ. ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރްކަޒުގެ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް މަޤާމާށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 28 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ

25 މާރިޗު 2024