ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: JS-B/2014/32
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 އޭޕްރިލް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:24
ސުންގަޑި: 28 އޭޕްރިލް 2015 10:00
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޓޯކޮޕީމެޝިނެއް ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް ފޮޓޯކޮޕީމެޝިނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ފޮޓޯކޮޕީމެޝިނެއް މި ސްކޫލަށް ވިއްކެވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 28 އެޕްރީލް 2015 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 3 މޭ 2015 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

3 ރަޖަބު 1436      

22 އޭޕްރިލް 2015