ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)415/415/2024/60
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 23:38
ސުންގަޑި: 26 މާރިޗު 2024 13:00
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

                               އިޢުލާނު

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

                 މި އިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)415-HR/415/2024/33 27 ފެބްރުވަރީ 2024 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތް އިންޓަވިއުކޮށް A2 ޝީޓް އަންމު ކުރަމެވެ.

                 ވީމާ، މި ޝީޓް ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

21 މާރިޗު 2024