ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)23-HRD(LR)/23/2024/88
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:06
ސުންގަޑި: 28 މާރިޗު 2024 12:30
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ (IUL)23-HRD(LR)/23/2024/58 އިއުލާނަށް ޝަރުތު ހަމަވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ކުރިމަތި ލާވަފައިނުވާތީ

އަލުން މި މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން

ހުރި މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންނެވެ.

މަޤާމު

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

                J-338119

ބޭނުންވާ އަދަދު

01 (އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެމް. އެސް. 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގެރޭޑް 2     

ޑިވިޝަން/ ސެކްޝަން

ޕޮލިސީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން ޑިވިޝަން، ޕޮލިސީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިނގ ސެކްޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

މުސާރަ

-/6,295 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/2000 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް

 1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
 3. ހެލްތު އެލަވަންސް: މަހަކު ( އަސާސީ މުސާރައިގެ %35)
 4. ޓެކްނިކަލް ކޯ ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްނަމަ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %28 އަދި ޓެކްނިކަލް ކޯ އަށް ޝަރުތުފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/900 ރުފިޔާ (ޓެކްނިކަލް ކޯ ދާއިރާ: ހެލްތު ޕޮލިސީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު ، ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު )

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 1. ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ހުރިހާ މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދުން ކަނޑައެޅޭ ސުންގަޑިތަކަށް ކޮށްނިންމުން. އަދި ޑަބްލިއު އެޗް.އޯގެ ޕްލޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓިންގ ކުރުމާއި މިޕްރޮގްރާމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 2. ހެލްތު ސެކްޓަރއާއި ގުޅުންހުރި ޕްލޭންތައް، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ހެދުމުން ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މޮނިޓަރކުރުމުގައި އެހެނިހެން އޮފީސްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ އެހެނިހެން ޑިޕާޓުމަންޓު، ޑިވިޝަން، ސެކްޝަން ޔުނިޓް އަދި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ގުޅިގެން ވިލަރެސްކުރުން.
 3. މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ ދާޢިރާއާއި ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި ވަޢުދުތައް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ޤަވާޢިދުން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ޞިއްޙީ ދާޢިޜާއި ގުޅިގެން ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަންތްލީ މޮނިޓަރިންގ އާއި ގުޅިގެން ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސެކްޓަރގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، ހޮސްޕިޓަލް،އޮފީސް އަދި ސެކްޝަންތަކުން ހޯދުމަށްފަހު ނިންމައި ކަނޑައެޅޭ ސުންގަޑިތަކަށް ރަޢީސް އޮފީހާއި ހިއްސާކުރުން.
 4. ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ސިއްޙީ ވުޒާރާއިން ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހެލްތު އެވޯރޑްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން.
 5. މެނިފެސްޓޯއާއ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭނުތައް އެކުލަވާލުމުން ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކޮށް ވިލަރެސްކުރުން.
 6. މިނިސްޓްރީގެ 10އަހަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންއާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކާއި ޑިވިޜަންތަކާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރކޮށް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން އަދި ކުރަންޖެހޭ ރިވިއުތައް ވިލަރެސްކުރުން.
 7. ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސެކްޓަރގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކެޝަން ޕްލޭނު އެކުލަވާލުމުން ގަވާޢިދުން މޮނިޓަރކުރުން.
 8. ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ބަޖެޓް ފާސްވުމުން އެކުލަވާލެވޭ މިނިސްޓްރީގެ އަދި ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ، ކ.އަތޮޅު ހެލްތު ސެންޓަރތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނުތައް މަހުންމަހަށް, ކުއަރޓަރލީ އަދި އަހަރީ ރިވިއު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.
 9. މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު ބަލައި އެކަމާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް، ސެކްޓަރގެ ކާމިޔާބީތައް މޮނިޓަރކޮށް މިފަދަ ރިޕޯރޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ހިއްސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން.
 10. ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ހެލްތު ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އެމަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާ / ޑިޕާރޓްމަންޓް / ޑިވިޝަނަކުން ހޯދައި އެއްކޮށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓް ކުރުން އަދި އެހެން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އަޕްޑޭޓްތައް ހަދައި ފޮނުވުން.
 11. ދާއިރާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަންތަކުން އެކުލަވާލާ ޓެކްނިކަލް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުން ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ގައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ސެޕްއާއި އެލައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ވިލަރެސްކޮށްގެން ހިންގުން.
 12. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ސެކްޓަރ ޕްލޭނާއި ޕޮލިސީ ތަކާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމު ބަލަހައްޓައި ހިންގުން އަދި ގަވާޢިދުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓިންގ ފޮނުވުމާއި ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ގަވާޢިދުން ވިލަރެސްކުރުން.
 13. ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާނެގޮތުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އަމަލުކުރުން އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން އެކުލަވާލާ ސިޔާސަތުތައް އެންޑޯޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރުން.
 14. ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ކޮންމެ އަހަރެއްގައި އެކުލަވައިލުން އަދި ސެކްޓަރގެ ބަޖެޓާއި ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވް އެކުލަވާލުމުން އެއަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.
 15. އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
 16. ސިއްޙީ އެމަޖެންސީތަކާއި، ޕެންޑަމިކް އަދި ކާރިސާތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

 

 1. މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ ލެވެލް 8 ގެ ބެޗްލާރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ ބެޗްލާރސް އޮނަރސް ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

 

ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:

 • ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު
 •  ގްލޯބަލް ހެލްތު ޕޮލިސީ 
 • ހެލްތް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް
 • ހެލްތު ޕޮލިސީ
 • ހެލްތް ރިސަރޗް 
 • ހެލްތް ސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • ހެލްތް ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް 
 • އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު
 • އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
 • ޕޮލިސީ ސްޓަޑިޒް 
 • ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ
 • ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު 
 • ޕަބްލިކް ހެލްތު 
 • ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ 

 

 

މަޤާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން: ނެތް

 

މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިން:

 • ހެލްތު ޕޮލިސީ
 • އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު
 • ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު

 

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާ

 • ހެލްތު ސާވިސަސް
 • ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)  https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

(ށ) ރާއްޖޭގެ  މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ: (މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންޓިޓިއުޓް ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން (ކޯސް ކޮމްޕްލީޝަން ލެޓަރ) ބަލައިގަނެވޭނީ، ލިޔުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން "ބެޗް ވެލިޑޭޓް" ކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ސަނަދު ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ މަރުކަޒަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ނަންބަރު ހިމަނާފައިވާ ނަމައެވެ.)

6. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން https://myaccount.csc.gov.mv/ އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ރ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

(ބ) ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

30

 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

 ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު

5

 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

 އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

20

 އިންޓަރވިއު

35

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މެއިލްކުރައްވާނީ  28 މާރިޗް 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:30 ގެ ކުރިން [email protected] އަށެވެ.    

 އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ނޯޓް: އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީ.ޑީ.އެފް ކުރުމަށް ފަހު، ފައިލުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު ނަންބަރު ޖެހުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު  އަދި        އިމްތިޙާނު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އެސެސްމެންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)، އަދި އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ، 2024 އޭޕްރީލް މަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ މުއްދަތުގައި  އިމްތިޙާނު އަދި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް) އާންމުކުރުން

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް [email protected] އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 30144083014404, ނަންބަރު ފޯނަށެވެ. އަދި އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް> "ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލު" (https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

21 މާރިޗު 2024