ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)415/415/2024/61
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:48
ސުންގަޑި: 26 މާރިޗު 2024 14:00
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

އިޢުލާނު

ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

          މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)415-HR/415/2024/34 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުން ސްކްރީނިން ޝީޓް އާންމު ކުރަމެވެ. މި ޝީޓް ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 މާރިޗު 2024