ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MS/1/2024/54
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:03
ސުންގަޑި: 24 މާރިޗު 2024 13:00
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް ( ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ )

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2024/38  އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.    

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އޭ2 ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 20 މާރިޗް 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

20 މާރިޗު 2024