ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)366/2024/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:26
މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކައުންސިލްގެ އިހްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުން ވެލި ނެގުމާއިބެހޭ.

           މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ އިހްތިޞާސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ވެލި ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވެލި ނެގޭނީ ރަށުގެ އިހްތިޞާސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ބޭރުދުނިން ކަމަށާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ނުވަތަ އެހެންގޮތަކަށްވެސް ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ވެލި ދޫކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

            ވީމާ،  މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

 

18 މާރިޗު 2024