ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)335-AS/335/2024/45
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:52
ސުންގަޑި: 06 އޭޕްރިލް 2024 12:00
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ

            މިއަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 02 ރަމަޟާން 1445 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ރަމަޟާން 1445 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން 12:00 އަށެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

އާދައިގެ ހަނޑޫ

ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ

ރަތް ހަނޑޫ

ބާސްމަތީ އާދައިގެ ހަނޑޫ

ބާސްމަތީ މޮޅު ހަނޑޫ

ބާސްމަތީ އެންމެ މޮޅުހަނޑޫ

އާދައިގެ ފުށް

އާޓާ ފުށް

-/12ރ

-/70ރ

-/80ރ

-/70ރ

-/100ރ

-/125ރ

-/10ރ

-/75ރ

           

            މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ނަގުދު ފައިސާ އިން ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހަމައަށް ފައިސާ ދެއްކެވޭގޮތަށް ފައިސާ މާރުކުރައްވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށާއި ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ސްލިޕްގައި ފައިސާ ދެއްކި ގޭގެ ނަމާއި, ދެއްކި ގޮވާމުގެ ބާވަތާއިއަދިދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު އެނގޭނެގޮތަށް ސްލިޕްގައި ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ފޮނުވުމަށް ސަމާލްކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފައިސާ ޓަރާންސްފަރ ކުރައްވާނީ ތިރީގައިވާ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށްށެވެ.

އެކައުންޓް ނަން:

HIMMAFUSHI COUNCIL

އެކައުންޓް ނަންބަރު:

7701701865001

ވައިބަރ ނަންބަރު:

7292024

 

 

         

             މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 މާރިޗު 2024