ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)335-AS/335/2024/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:05
ސުންގަޑި: 07 މާރިޗު 2024 13:00
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު ޕާރޓްޓައިމް ވަޒީފާގެ އޭ.ޓޫ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)335-AS/335/2024/29 (12 ފެބްރުއަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު ޕާޓްޓައިމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެA2  ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 07 މާރިޗް 2024 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މެއިލްއިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

05 މާރިޗު 2024