ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)IM-B/1/2015/7
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޭޕްރިލް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:36
ސުންގަޑި: 26 އޭޕްރިލް 2015 11:30
ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިޓް މާރކެޓް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިވެެރިންނަަށް މޭޒު ވިއްކުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން ފަންޑްރައިސްކުރުމުގެ ގޮތުން 30 އެޕްރީލް 2015 ން 2 މޭ 2015 އަށް ނައިޓްމާރކެޓްގައި ޢާންމުންނަށް ހުޅުވައިލައިގެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މޭޒު ވިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 އެޕްރީލް 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 އެޕްރީލް 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

 

14 އޭޕްރިލް 2015