ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: KS-B/2015/03
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޭޕްރިލް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1654
ސުންގަޑި: 20 އޭޕްރިލް 2015 1100
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރޮފީއާއި ޕްލާގް ގަތުމަށް

މި ސްކޫލްގެ ޕްރައިޒްޑޭއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީއާއި ޕްލާގް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

24  ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436    

2015-04-13