ބީލަން
ނަންބަރު: (IUL)415/415/2024/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:58
ސުންގަޑި: 28 ފެބުރުވަރީ 2024 10:00
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ސިޓީގެ މާފުށި ސަރަޙައްދުގެ 36 ނަންބަރު ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ތިނަދޫ ސިޓީގެ މާފުށި ސަރަޙައްދުގެ 36 ނަންބަރު ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

      ތިނަދޫ ސިޓީގެ މާފުށި ސަރަޙައްދުގެ 36 ނަންބަރު ބިން “Maafushi-36” (10,000 އަކަފޫޓް) ފަރުނީޗަރ ފެކްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

       ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމަތު ކަރުދާސް ބިޑަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.  ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 14 މާރޗް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ މެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި އެކު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

            އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 26 މާރޗް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު

29 ފެބްރުއަރީ 2024 – 14 މާރޗް 2024

 

 

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ/ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް

ބީލަން ހުށަހެޅުން

26 މާރޗް 2024

އަންގާރަ

10:00

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމް

 

28 ފެބުރުވަރީ 2024