ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)316/316/2024/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:58
ސުންގަޑި: 03 މާރިޗު 2024 12:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭބިސީތަކަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކާޑާާއި ގުޅޭ

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ރަމަޟާން މަހު ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ގޮތުން، މިރަށަށް ފޮނުވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ބަސްތާއަކަށް 10.00ރ އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ އަގެއްގައި ބަނދަރަށް ބޭލުމާއި، ބަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2024، މާރޗް 03 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6600053 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ފެބުރުވަރީ 2024