ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MS/1/2024/40
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:36
ސުންގަޑި: 27 ފެބުރުވަރީ 2024 14:00
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް - ސެން ޓީޗަރ

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2024/27  ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.    

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 25 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

24 ފެބުރުވަރީ 2024