ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 366/2024/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:53
ސުންގަޑި: 10 މާރިޗު 2024 14:00
މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޫރު މިސްކިތާއި ފާޚާނާއާއި ދެމެދު ހިޔާކުރުމާއިބެހޭ

            ނޫރު މިސްކިތާއި ފާޚާނާ ޢިމާރާތާއި ދެމެދު ހިޔާކުރުމަށް ފުރާޅުގަޑެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

            ވުމާއިއެކު، މިއިޢުލާނާއެކު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި އެހީގެގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 10 މާރިޗް 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއާއި ތަކެތި ޙަވާލުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6720034 ނުވަތަ 7945592 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

            ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

22 ފެބުރުވަރީ 2024