ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)366/2024/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:42
ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2024 13:30
މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޫރުމިސްކިތު މަރާމާތާއިބެހޭ

ނޫރު މިސްކިތުގެ އުތުރުފަރާތައް އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފެންޑާބައިގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުމާއި، ސީލިންގު ކުރުމާއި އަދި މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު އަސްކެނީގެ ސީލިންގުން ހަލާކުވެފައިވާ ބައިގެ ސީލިންގު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (14-2-2024) (IUL)366/2024/11 ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

            ވީމާ، މިއިޢުލާނާއެކު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މިއިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 26 ފެބުރުއަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން " އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް " ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ޢާއްމު ކުރީމެވެ.

 

            ވިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

19 ފެބުރުވަރީ 2024