ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/162
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:47
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - މާލެ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/162 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާލެ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ (T01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝަމްހީދު، ހުޅުމާލެ. ގޯތި ނަންބަރު 88011 (ވާރެގެ) / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝާހިދު  ޢަލީ، ވާރުގެ / ސ. ހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. ގޯތި ނަންބަރު 88011 (ވާރެގެ) / ކ. މާލެ 

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝާނީޒް  ހާޝިމް (ޝަންކޮ)، ގުލްދަސްތާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ސައިފާން، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 07-1-4 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 11173 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ދުންޔާ  މައުމޫން، މ. އެންދެރިމާގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ އަމްޒަލް ރަޝީދު، ހ. އަލިނަރުމާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އާގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢާއިޝަތު  ނަޙުލާ، ކެތި / ހއ. ހޯރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާމިނަތު  ޔުމްނާ، ހުޅުމާލެ. ގޯތިނަންބަރު 11381 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު؛11381 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްޞަމަދު (ސަމަދުބެ)، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 05-ޖީ-132 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޖައިލަމް، ލޮޓަސް / ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 132-G-05 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ފިރުޝާން، މަރިޔާޒުގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަމްދޫޙް  ނަޢީމް، މަރިޔާޒުގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

 

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ (T02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޢާޡިމް، ހ. ނިއުކްއީން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ވަޙީދު، ސަތަރުގެ / ރ. ފައިނު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ޝިޔާމް، ހ. ވާލީވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ޙަމްޒާ މޫސާ، ހ. ރީތިނޫ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ވާލީވިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ނާޞިޙް (ލަވްލީ)، ހ. ފައިންބީޗް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިސްމާޢީލް  ނާޞިޙް، ހ. ފައިންބީޗް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ކެނަންފަރު / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް ޢަލީ ޖަލީލް (އިބޫޖަލީލް)، ހ. ނަވާގަން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިސްމާޢީލް ޢަލީ ޖަލީލް، ހ. ނަވާގަން / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ވޭމުއިވިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަލީމަތު  ޒުހައިރާ (ހަލީމަތު)، ހ. މަދޮށި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޠާލިބު، ދޮންދީދީމަންޒިލް / ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. މަދޮށި / ކ. މާލެ

 

 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ (T03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު (ނިޝާން)، ހ. އޮކްސްފޯޑް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  އަތީޤް، ހ. ދާލި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އޮކްސްފޯޑް / ކ. މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން އިމްރާން ލަޠީފް (އިންމު)، ހ. ފެލަޑަލްފިޔަ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ސުޢާދު މުފީދު، އަސަރިއާގެ / ގދ. ގައްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ފެލަޑަލްފިޔަ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ޝަހީމް (އަދުން ހުސެއިން)، ހ. އަދުންގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ފަޟީލް ޙުސައިން، ހ. އަދުންގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އަދުންގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް (އައިކޮ)، ހ. ހާގޯށި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޚަދީޖާ  ރީޝާ، މއ. ސްނޯލައިޓް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

 

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ (T04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  އައިފާން، ހ. މޫންލައިޓްވެލީ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  މައިލާން، ހ. މޫންލައިޓްވެލީ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. މައި ރެސިޑެންސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  މުޢިއްޒު، ހ. މިސްޓީނައިޓް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އައިޝާ  ޢަބްދުﷲ، ޖަވާހިރުގެ / ގދ. ވާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. މާދޫ ލޮޖް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢިޝްރަތު  ޙަމީދު، ހ. ނީމާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާޞިފް  އާދަމްމަނިކު، ދަފްތަރު. ނަމްބަރު ރސ 3880 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

 

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ (T05)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް (ކުޑޫ)، ގ. މުށިވެލި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އައިކު އަޙްމަދު ޢީސާ، ގ. ސައްލިގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. މުށިވެލި / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާމިނަތު  ނާދިރާ، ގ. ޒަމާނީޤުލްޝަން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ޖިނާޙު، ގ. ޑްރީމް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.ޓެޓްރާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  އަފްތާބު (އާޕް)، ގ. ފަމާސްވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާއިޝަތު  ވިދާދު، މ. ފުންފިނި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މާލެ / އައިމިނަރެސިޑެންސް - ހ. ފޭރުގަސްދޮށުގެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާމިނަތު  މިޔާދާ (އާނަ)، ގ. ސަންސަންގެއާގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު މާއިދު މަފާޛް، ގ. ސަންސަންގެއާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ސަންސަންގެއާގެ / ކ. މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތު އިޝާން ޢަލީ، ގ. އައިނާއެޑަމްސް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ސަލީމް، ދަނބުވިލާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. އައިނާ އެޑަމްސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން ނިޔާޒު ރަޝީދު (ނިޔާ)، ގ. ފްރޫޝަން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ ޝިޢުބާން ޝިއުތު، ގ. ޒަމްނާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ފްރޫޝަން / ކ. މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

7

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އީވާ  ޢަބްދުﷲ، ގ. ދޭލިޔާވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޝާހިދު، މއ. ޗަބޭލީމާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ (T06)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިސްމާޢީލް  ޒަރިޔަންދު، ގ. ނަންކުރާވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ނިޔާޒު، ގ. މިރިހިވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު (އިބުޓީ)، ގ. ގްރީންބީންސް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  މުޙައްމަދު، ގ. ގްރީންބީންސް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ގްރީންބީންސް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު، ގ. ސިކަންދަރުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޝާނިފް، މ. ހިތިމާ ވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ބާބިލް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް، ގ. ބަރޯސާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙައްވާ  ސުމާ، ގ. އިޝާނާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ލޮނުޒިޔާރަތްގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢާއިޝަތު  މަމްދޫޙާ، ގ. ދުވާފަރުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ޝަޙްދު މުޙައްމަދު، ގ. މިތުރު / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ފެހިއަތަ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ނާޞިރު (އައްޔަ)، ގ. ސުހާޖް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް  ޢާމިރާ، ގ. ގޯލްޑަންސްޕްރިންގ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ސުހާޖް / މާލެ

 

 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ (T07)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު (އިއްބެ ޖަނާބު)، މއ. ބާބުލްޢަވާލީ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ޢައްޒާމު ޝަރީފު، މއ. މަލްބަރީ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. މާޔާ /  މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަސްޢަދު  ޝަރީފް (އަސްޢަދު)، މއ. ލޮޓަސް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  މިޒްމާދު، މއ. ލޫޕިން / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ލޮޓަސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙައްވާ  ޞަހްވާ، މއ. ސޭބޫވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.އެންދެރިމަގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޟިރުޣާމު  ވަޙީދު (ނާމު)، މއ. ވިރާޙު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުއްޝުކޫރު  ޢަބްދުލްޙަކީމް، އޯކިޑްވިލާ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ވިރާޙު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން ޢަމްރޫ މުޙައްމަދު ރަޝާދު، ގ. ހައްދުންމަތީދެކުނުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު އަފްޝާން ލަޠީފް، މއ. މަލުވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ (T08)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ޝިފާޤް، މއ. ރާގުންޑާގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ރަޝީދު، މއ. ޚައިރު / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ.ކާމިޔާބުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާމިނަތު  މުނާ، މއ. ބްލޫކޯރަލް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝަހުރުއްރިޔާޟް، ބުލޫބެލް / ސ. މަރަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ ޒައިން ލަޠީފް، މއ. ގުލްޝަންކިނާރާއާގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް  ލީނާޒް، މއ. ގުލްޝަންކިނާރާއާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 11253 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޞްޠަފާ  ޙުސައިން (ފޭރު މުސްތޮ)، މއ. ފޭރުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ސާއިލާ  ވަޙީދު، މއ. އަބާރަނަ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޑެލްރިއޯ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ސިނާން، މއ. ބެރިއަންފަރު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަފްޞާ  ޢަލީ، މއ. ބެރިއަންފަރު / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. އަލިމަސްވާދީ / މާލެ

 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ (T09)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނާޡިމް (ކާނަލް ނާޒިމް)، މ. ސީނުކަރަންކާގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  ޝަރީފް، މ. އާކުރި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ކެލާވި / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިފްހާމް  ޙުސައިން (އިފޫ)، މ. ޖަވާހިރުވާދީ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝިހާބު، މ. ބާންސާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިތާ 12 / ހުޅުމާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިމްތިޔާޒު  ފަހުމީ، މ. އަފްޒާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާދަމް  ފައިޞަލް، ވިކްޓަރީހައުސް / ބ. ގޮއިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޖުމައިލް، މ. ވީޒާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާމިނަތު  ނިޢުމާ، މ. ކަސީދާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ އޭރޯ ރެސިޑެންސް އޭ06-05 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން ރިފާޢީ ބުޝްރީ (ބާއީ)، މ. ފެހިވިދުވަރުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  މަޢުޞޫމް، މ. ކެރެޓް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ފެހިވިދުވަރުގެ / މާލެ

 

 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ (T10)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ފަލާޙް (ފަލާ)، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ހުމާމު، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ކުޑަވެޔޮމަތީ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ޢަލީ (ތޯޓޭ)، މ. މުއިރި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ރަޝީދު، މ. ފެއަރީލައިޓް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.މުއިރި / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިބްރާހީމް (އިމްނާ މުޞްތޮ)، މ. މުޞްޠަފާއާބާދު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޚަދީޖާ  ރަޝާ، މ. މުޞްޠަފާއާބާދު / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މުސްޠަފާއާބާދު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ސަޢީދު، މ. އެސްޓަންވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް ސަޢީދު ޙަސަން، މ. އެސްޓަންވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ (T11)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ލަބީޤް މުޙައްމަދު މާހިދު (ލަބީޤް)، މ. މަނަދޫ ވިއު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މޫސާ  ނަޢީމް، މ. އީސްޓްކޯނަރ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ / ހިޔާ ޓަވަރ H1-07-04 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ރަޝީދު (ބޮންޑަ)، މ. ޕޮމްޕިޔާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  އިސްޙާޤު، މ. ސަބުދެލިގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޖަވާދު (ޖަގޭ)، މ. ހިޖާޒް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޙަސަން، މއ. ސޭބޫގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ހިޖާޒް / ކ. މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޢާމިރު، މ. ޕޮމްޕިޔާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ޝައީފު ޢާދިލް، މ. ނެކްސަސް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ޕޮމްޕިޔާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަސްމާ  ރަޝީދު (އަސްމާއްތަ)، މ. ވިލާދަށުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުންޞިފު  މަންޞޫރު، ބިލިމަގުމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކޮތަންމާގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު މައިޒަރު އާދަމް ޒާހިރު (ކުރޮޅި)، މ. ކުރޮޅި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ސުޢާދު  ޢަބްދުއްރަޙީމް، މ. ގަދަކޯޅިމާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ގާކޮށި ފްލެޓްސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

7

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އަބޫބަކުރު، ވިލިމާލެ. މުނީރާ ވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ފިރާޛް، ހ. ކަޅުވަކަރުގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވިލިމާލެ. މުނީރާ ވިލާ / ކ. މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

8

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާމިނަތު  ޙަސަން (އައިންތު މިސް)، މ. މިރުސްގަސްދޮށުގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަލްހާ ޢަލީ ރަޝީދު، ދޫޑިގަން. ސަވޭރާ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މިރުސްގަސްދޮށުގެ / މާލެ

 

 

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ (T12)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަފާފް އަޙްމަދު ރަޝީދު، މއ. ކަނެސްކާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ބަދޫރާ، މ. ފަޅުމަތީގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ރިފާޢު (ބޮޗޭ)، މ. ވޭވިންގލައިޓް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ރިފާޢު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 70-2-05 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ވޭވިންގލައިޓް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން އިޢާދު ސަލީމް (އިޔަޑޭ)، މއ. ދިރޭ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާމިނަތު މުޙައްމަދު ސަލީމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8118 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކ. މާލެ / މ.ރާކަނި 6އޭ

 

ވިލިމާލެ ދާއިރާ (T13)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ނަހުލާ  ޢަލީ (ނަހޫ)، ހ. ސަންޝައިން ވިއު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް ނަފްޙާ ޢަލީ، ގ. މެދުފަރު / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ވިލަމެންދޫ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްޙަމީދު  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ވިލިމާލެ. ހިމެރި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  ޢަލީ، ބޯށިމާގެ / ނ. ވެލިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ހިޔާ 15-04-03 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝިފާޒް (ޝިއްޕެ)، މަދޮށިމާގެ / ހއ. ބާރަށް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝާނިޒު، މޯނިންގުވާދީ / ހއ. ތަކަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  އިސްމާޢީލް، ޔާގޫތުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޤުދުރަތުﷲ  ނަޞީރު، ގުލްދަމުގެ / ހއ. ހޯރަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.ގޯލްޑެންސްޓަރ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޝައްރަފު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު (މަޖީ)، ވިލިމާލެ. ޒައްރާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިސްމާޢީލް  ޢައްބާސް، ވިލިމާލެ. ޙަފީޒާމަންޒިލް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވ. ޒައްރާ / މާލެ

 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ (T14)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ލަޠީފް، ހ. ސީވީޑް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ލަޠީފު، ހ. ސީވީޑް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ނާއިފު  ޝައުކަތު، ހ. އަގޮސްޓާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ޖަމްޢާން، ހ. ވައިޓް މިލް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އަގޮސްޓާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ސަލީމް (މާޒް ސަލީމް)، ހ. މާރޒް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ޝާކިރު، ހ. ލެވެންޑްލީއާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ފޭދޫ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  އިބްރާހީމް (ކައްޕި)، ހ. މަދަރާގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާއިޝަތު  ނާޡިމާ، ހ. ކޮޔަރ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. މަދަރާގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަމީން  އިބްރާހީމް، ހ. ހާލި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން ނޫރައްދީން ނާޞިރު، މޫންލައިޓްހައުސް / ސ. މަރަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކުނޫޒް / މާލެ

 

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ (T15)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޟަމީރު، މއ. ލިލީ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ ނަވާޒު އަޙްމަދު، މއ. ރިދަލިގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ލިލީ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަކްރަމް  ކަމާލުއްދީން، މއ. އެވަރލާސްޓް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރިޔާޟް  މަންޞޫރު، މއ. މަނަސް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ފްލޮރިފާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުރުތަޟާ  މުޙައްމަދުދީދީ، މއ. އަޅިވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ޠާމީ މުރުތަޟާ، މއ. އަޅިވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އަޅިވިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާޝިޔަތު އަލައިކާ ޢަދުނާން، މއ. ތަބައްގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް މަނީޙާ ޢަދުނާން، ގ. މާލޭ ހިޔާ 1 04-17 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޢަބްދުލްޤާދިރު (ކޫކު)، މއ. ފަޒާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޚަދީޖާ  މުޙައްމަދު، މއ. ރަވްޟާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ.ފަޒާ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ / މާލެ

 

 

ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ (T16)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  މުޖްތަބާ (ދަފްތަރުމުޖޭ)، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13447 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު ސައުޒަން ޙުސައިން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8840 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ތޮއްޑޫގެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު (ސަފާ)، ހުޅުމާލެ. ގޯތި 10228 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝަފާފް އަޙްމަދު ޒާހިރު، ހުޅުމާލެ. ގޯތި 10228 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ.ވިނަރެސް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޝަޛީމް (ޝަޒީމް)، ހުޅުމާލެ. 10554 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝަމީމް، ހުޅުމާލެ. 10554 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު: 10554 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، (މުއާ) އިބްރާހީމް މުޢާޛް ޢަލީ، ހަޒާރުމާގެ / ނ. ފޮއްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  ލިއުޝާ، ދޫރެސް / ގދ. ގައްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހަޒާރުމާގެ / ނ. ފޮއްދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢާއިޝަތު  މުޙައްމަދު (އައިޝާ)، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-57 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް  ޝަހްލާ، ނޫފިޔަ / ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 57-G-02 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތު  ނިޢުމާ، ގ. ހިމާލިޔާގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް  މަލްސާ، ގ. ހިމާލިޔާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާ (T17)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތު ޙަމްދާ މުޙައްމަދު، ލަކީލާސްޓް / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް މާއިޝާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 1608 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ޝަރީފު (ހުސެމްބެ)، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-119 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  ޝަރީފް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-119 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ރޯ ހައުސް 10-04 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މޫސާ  ޢަލީމަނިކު (މޫކޭ)، ރަަތްފުސްގެ / ރ. މަޑުއްވަރި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  ޒަހިއްޔާ، މ. ދޮންފިނޮޅު / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ދިލްކަޝް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ލަޠީފް، ވިލިމާލެ. ހިޖުރަ ހުޅަނގުބައި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  މޫސާ، ގ. ލައިޓްގްރޭ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ 03.3.133 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތު ސަރީރާ ޢަލީ ޝަރީފު (ސަރީރާ)، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ  1320 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ސާމީ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6985 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ސްޓެލްކޯހިޔާ / މާލެ

 

16 ފެބުރުވަރީ 2024