ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/159
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:02
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ގދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/159 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ (Q01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ސަޢުދުﷲ  ޙިލްމީ، ފަތިސް / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޒުބައިރު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 05-ޖީ-130 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. މީރަންގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  އަޙްމަދު (އަބުޅޯ)، ދެވިނަގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  އަޙްމަދު، ނޫރަލީ / ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުނޫޒް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޤައިޞު (ގައިސް)، ސަނީޑޭލް / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު، ޑެން / ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. އިޒްދިހާރު / މާލެ

 

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ (Q02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު އަލްސަން އަޙްމަދު (އަލްސަން)، ރޭޝަމް / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ ރަޞާން ރަޝީދު، ބުރެވިމާގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ސިފްކޯ ޓަވަރ އޭ 1101 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޝަރީފް (ޝަރީ)، ސޯމާ / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޖްތަބާ  ޖަލީލު، ސޯމާ / ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ގާތުގިރި / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ، މާނެލް / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ނުޡުރަތު  ޢަފީފް، ކޭވަކުގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރޭވާ / ގދ. ތިނަދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޒިފްލީނާ  ޙަސަން (ޒިފްލީން)، ނީލުގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ނާޡިރާ  ޙަސަން، ނީލުގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ.އެފް.ޑަބްލިއު ރެޒިޑެންސް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތު ސައުދަތު ޝާކިރު (ސައުދަތު)، ދުންތަރި / ގދ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ޝާން ޝާކިރު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1649 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް H9-17-02 / މާލެ

 

 

މަޑަވެލި ދާއިރާ (Q03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝަމީޒް، ގ. ނަޒްލް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ނިޞްބާޙު  ޙަސަން، ދޭލިޔާގެ / ގދ. މަޑަވެލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 135 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ވައްޑެ)، ހިޔާ / ގދ. މަޑަވެލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝިއުތު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ހިޔާ / ގދ. މަޑަވެލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ބްރައިޓްވިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ނާފިޛު (ޗިކާ)، އަތަމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޖާވީދު، ފައިވްރޯސް / ގދ. ނަޑެއްލާ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ޒޫނާ މަންޒިލް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު އުސައިދު ޙަސަން، ގޮފި / ކ. ހުރާ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު. ނަމްބަރު 5404 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. މުލެޓް / މާލެ

 

 

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ (Q04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝަމީމް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ރިހިދޯދި / ގދ. ފިޔޯރީ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ޞަބާޙް ޝިޔާދު، ގުލްޒާރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހޯމަ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޝްރަފް  ރަޝީދު، މާތޮޑާއަވަށް. ޖިއްދާ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  އައިމަން، މާތޮޑާއަވަށް. ސޭޑީހައުސް / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޖިއްދާ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޑރ. ނަޞްރުﷲ މުޞްޠަފާ، މުޝްތަރީގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ނާދިޔާ  ޔޫސުފް، މުޝްތަރީގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 174-01-05 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝާދިޔާ  އާދަމް، މ. ޒިޔާދާމަންޒިލް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޖީހާން  އާދަމް، 

ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8392 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ.ނީޕްޓައިޑް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޒަޢީމް، މާތޮޑާއަވަށް. ވިލެޖް / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަހާޒު  ތައުފީޤު، މާތޮޑާއަވަށް. ސަންރައިޒް / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސިންކޯހިޔާ / ހުޅުމާލެ

 

ގައްދޫ ދާއިރާ (Q05)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޢަލީ، ފެހިހިޔާ / ގދ. ގައްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަޒުމޫން  އަޙްމަދުދީދީ، ފީރޯޒުގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ވެސްޓްކޯސްޓް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޒާހިރު، މ. ލާބަ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ލަޔާޤަތު  ޢަލީ، ފަރެސްއަވަށް. ކެނެރީގެ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު ސަޢީދު މުޙައްމަދު (މައިފޫނާ)، މައިފޫނާ / ގދ. ވާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ނާޒުމީ  ސަޢީދު، ކެނެރީވިލާ / ގދ. ވާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އަންދަލުސް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝަހްބާދު، އަލިވާގެ / ގދ. ގައްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ޝަމްޙާދު، ވިލިގަލާ / ގދ. ގައްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މުއިރި / މާލެ

 

16 ފެބުރުވަރީ 2024