ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/156
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:53
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ތ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/156 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

ވިލުފުށި ދާއިރާ (N01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  މުޙައްމަދު (ޙިއްލަތު)، ގުލްފާމުގެ / ތ. ބުރުނި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ޖަބީން، އޯޝަންރީޑް / ތ. ވިލުފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގުލްފާމުގެ / ތ. ބުރުނި

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ފާއިޒް (އެމްޕީ ފާއިޒް)، އަތަމާގެ / ތ. ވިލުފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ތައުފީޤު، ސައިނިންގސްޓަރ / ހއ. ބާރަށް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ރިޔާޟް  ރަޝީދު، އޯކިޑްމާގެ / ތ. މަޑިފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރަޝްދާން  ރިޔާޟް، ފެހިފަރުދާގެ / ތ. ވިލުފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ރަންފަރު / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ވަޙީދު، ސޯސަން / ތ. މަޑިފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަސްލަމް  ރަހާ، ދޫރިޔަން / ތ. މަޑިފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް H10-24-10 / މާލެ

 

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ (N02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފަތުޙުﷲ  ޖަމީލް، ފިނިފެންމާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާދަމް  ޝަރީފް، ބޮކަރުމާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މޯރނިންގ ޑިޔު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ރިޟްވާން  ޢަބްދުﷲ، ވައިޓްކޯރަލް / ތ. ވޭމަންޑޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢިމާދު  ލުޠުފީ، ހީނާވިލާ / ތ. ވޭމަންޑޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިޓްކޯރަލް / ތ. ވޭމަންޑޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ސަނާޙް (ސަންޓޯ)، ނިޝާން / ތ. ތިމަރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިސްމާޢީލް  ސަނާޙް، ނިޝާން / ތ. ތިމަރަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ރިޔާޟް، އޯކިޑްމާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޒަހުވާ އަޙްމަދު ރިޔާޟް، އޯކިޑްމާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ނޫމުރަކަ 7A / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތު  ޒިލްމާ، އަމާޒް / ތ. ތިމަރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  މުޖްތަބާ، މ. ސީވޯލް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

ކިނބިދޫ ދާއިރާ (N03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  އަޝްރަޤު، ސާދާގެ / ތ. ކިނބިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝިފާޢު، ގުލޭނޫރަންމާގެ / ތ. ކިނބިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ.ސިކަލް2ފަންގިފިލާ1 ކ.މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނާޝިޒު (ނާނު)، ހ. މޮހޮރީވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރޮޒައިނާ  އާދަމް، ގ. ފީރޯޒްލޮޖް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ފީރޯޒް ލޮޖް / މާލެ

 

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ (N04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިސްމާޢީލް އިމާން ޙުސައިން، ގ. ފަނަސް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢުމަރު އަޙްމަދު މިޞްބާޙު، ހ. ހިކަރި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.ފަނަސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ލީލާ  އިބްރާހީމްމަނިކު، އާރްޒޫ / ތ. ގުރައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރިޔާޟް  އިބްރާހީމް، އައްސޭރި / ތ. ގުރައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ހަނާން މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ހަންޓެ)، މިސްރާބު / ތ. ގުރައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަމްދާން  ޢަލީ، އޮއިވާލި / ތ. ގުރައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުރި / ތ.ގުރައިދޫ

16 ފެބުރުވަރީ 2024