ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/161
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:44
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - އައްޑޫ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/161: ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ހުޅުދޫ ދާއިރާ (S01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޔާސީން (ސީނު)، ރަސްގެދަރު / ސ. ހުޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޔާސިރު  ވަސީމް، ވެސްޓްލައިޓް / ސ. ހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝާހިދު (ޝާޑު)، މޭވާގަސްދޮށުގެ / ސ. ހުޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާއިޝަތު  މުޒްނާ، މއ. ޑޯންޝައިން / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އެވަރބްރައިޓް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝަރީފް، ނޫރީގެ / ސ. ހުޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  އަޛުހީން، ބުލޫގާރލް / ސ. ހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ލައިޓްކޯނަރ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ސާމިޢު  އަންވަރު، މިނާ / ސ. ހުޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ޝާރިޢު، ލައިނޫފަރުމާގެ / ސ. ހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އަތަރުމާގެ / މާލެ

 

ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާ (S02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ނޫރުﷲ  ސަޢީދު، ޗަބޭލީގެ / ސ. ފޭދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ނަޞްރުﷲ  ސަޢީދު، ޗަބޭލީގެ / ސ. ފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ފަޅަގަޑިގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމްދީދީ (އައިބީ)، ރާޒްދާން / ސ. ފޭދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޒިޔާދުﷲ، ރާޒްދާން / ސ. ފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރާޒްދާން / ސ. ފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޙަނީފް (ބެންޖޯ)، ދޮންލުބޯގަސްދޮށުގެ / ސ. ފޭދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ނަޞީރު، މޫނިމާގަސްދޮށުގެ / ސ. ފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދޮންލުބޯގަސްދޮށުގެ / ސ. ފޭދޫ

 

މަރަދޫ ދާއިރާ (S03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  އަމީތު، ޒަމާނީގެ / ސ. މަރަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް ޔަމްނާ ނަޒީރު، އިތާމުތްގެ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޒަމާނީގެ / ސ. މަރަދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދުދީދީ (ޑީޑީ)، އާޒާދުގެ / ސ. މަރަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ސަހީލް، ހެލެބެލިމާގެ / ސ. މަރަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އަސްރަފީވިލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޙަމްދޫން (ހަމޭ)، ރަބީޢުގެ / ސ. މަރަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ޔާމިން، ރަބީޢުގެ / ސ. މަރަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 10015 3 ފަންގިފިލާ އޭ / މާލެ

 

 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ (S04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝަޒީމާ  ރަޝީދު (ޝަޒީ)، ދިލާވަރުގެ / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  ނިލްސާނާ، ގ. ރޯޒްގާރޑްން / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރަމްޝާވިލާ / ސ.ހިތަދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  މިރުޒާޤް، ރިވަަރސައިޑް / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޒީނަތު  ޙަސަން، ރިވަަރސައިޑް / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. އެރިއަދޫ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  އަސްލަމް، ނިޔާޒް / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ފައިޞަލް، ނިޔާޒް / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. ވަން އެވެނިއު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝަބީނާ  އިބްރާހީމްދީދީ، ފެމޯރާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާމިނަތު ޝުދުޙަތު މުޙައްމަދު، ހިތްވަރު / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ސަޢީދު (ސޮޑާގެ އަހުމަދު ސަޢީދު)، ބަލީލް / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ސަޢީދު، ސަމާހެޕީ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސްކައި / ސ.ހިތަދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ސިނާން (ސިނާ)، ހުޅުދޫއާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ނާފިއު، އަޔާދީގެ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުދޫއާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

7

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިމްދާދު  ޒުބައިރު (ބީވާގެ)، ކޮތަންމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަޒީލް  ޒުބައިރު، މަލްބެރީ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ، ހިޔާ ފްލެޓް 3 / މާލެ

 

 

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ (S05)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝުޢާޢު، ވައިލެޓްމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ ހާނިސް މޫސާ، ލިލީވިލާ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިލެޓްމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު އަޒާން މަރުޒޫޤު، ހެޕީހާރޓް / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  އަނަސް، ދުންނިކަގެ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. އަނބުގެ / މާލެ

 

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ (S06)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ސިޔާމް (ސިޔާމް)، އަސްރުމާގެ / ގއ. ދާންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސްނީ  މުބާރިކް، ރޯނުގެ / ބ. ތުޅާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10553 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ނާޒިލް (ނާޒިލް)، ނާއިލީމަންޒިލް / ސ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޙުސައިން، ކިނާރީގެ / ސ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ނޫހިރި / މާލެ

 

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ (S07)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ހިޝާމް  އަޙްމަދު، ރިވެލި / ސ. މީދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޙަމީދު، ތޯތާގެ / ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނިއު ލޮޖް ލޮޓް 10452 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިޔާޒު ޖާދުﷲ ނަސީމް، ސައިރިއަސް / ސ. މީދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޒަޢީމް، އާބުރުޒީގެ / ސ. ފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޓޫފްލާވަރ 2 އޭ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ޝަފީޢު (ޝައްޕޭ)، މިޞްރާބުގެ / ސ. މީދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ޞާލިޙް، ނައިބުގެ / ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ބުލާޝަމްގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޞަބުރީ، ވައްލިއަރުގެ / ސ. މީދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރިޝްމާ، ކޮތަންމާގެ / ސ. ހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. ނޫކް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އައްދު)، އަންބަރީވާދީ / ސ. މީދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިލްޔާސް  ފަތުޙީ، ސަންލައިޓް / ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަންބަރީވާދީ / ސ. މީދޫ

 

 

ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާ (S08)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ ޙުޒާމް ނަސީމް، ތަރި / ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުނައްވަރު  މުޙައްމަދު، އާރާމުގެ / ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ކަވަލް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިސްމާޢީލް  ނިޒާރު، އާނެރު / ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ނިޒާރު، އާނެރު / ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ފުލޮރިފަރ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝަރީފް (ޑުންގާ)، ބުލްބުލްވިލާ / ސ. ފޭދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ސަނީޙު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4064 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ.މިސްކް / މާލެ

16 ފެބުރުވަރީ 2024