ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/155
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:09
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/155 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މީދޫ ދާއިރާ (M01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިޔާސް އިސްމާޢީލް ލަޠީފް، ބިއްލޫރިވިލާ / ދ. މީދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާލިފް  އަޙްމަދު، ޑޭޒީގެ / ދ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު H10-18-16 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ރަޝީދު، ކުންނާރުގެ / ދ. ރިނބުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މާޒިން ޙުސައިން އިބްރާހީމް، އުދަރެސް / ރ. އިނގުރައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފުލެޓް 132-G-01 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ގ. ސަންސެޓް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޢުމަރު، ލަކީސްޓާރ / ދ. ބަނޑިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ސެރީން/ މާލެ

 

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ (M02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  އިބްރާހީމް، ފެމޯރާގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާއިޝަތު  ޙަސަން، މއ. ބުލާޝަމްގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ބުލާޝަމްގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  ޝަމީމު، މަލާޒް / ދ. މާއެނބޫދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޞަފްވާން، ހ. ޓްރެންކްއިލްވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ސަލްޓަން ޗެންބަރސް އެމް.އެފް ބިލްޑިންގް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ޙަމީދު، އަލިވާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ޝާކިރު، މާކޯޅި / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ލޭފަ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޢާމިރު، މުސްތަރީގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ނިޔާޒް، ފެހިވިނަމާގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ދަކަނދާމަ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝަމްޢޫނު، ޖަންގަލީވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  އަޒުވަރު، ފިނިހިޔާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަމްޒަތު ދޮންމަނިކު އިބްރާހީމް، ޕެންޒީމާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ޖަމީލު، ޑޭޒީވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޕެންޒީމާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

16 ފެބުރުވަރީ 2024