ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/146
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 20:55
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ރ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/146 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އަލިފުށި ދާއިރާ (E01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ޢަބްދުލްކަރީމް (މަންޑޭ)، މެހުރާ / ރ. އަލިފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ޢަބްދުލްކަރީމް، މެހުރާ / ރ. އަލިފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގުލްފާމުގެ / ރ. އަލިފުށި

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން (ބިގޭ)، މ. ޖަވާހިރުވާދީ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާދަމް  މާހިރު، މެޑޯޒް / ރ. އަލިފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ސަނީއިން 7A-/ މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (ޔަތަލް)، ރެޑްފިޝް / ރ. އަލިފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޙަސަން، މަލަ / ރ. އަލިފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރެޑްފިޝް / ރ. އަލިފުށި

 

އުނގޫފާރު ދާއިރާ (E02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  އަމީން، ރޯސްމާގެ / ގދ. ގައްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ޢާދިލް، ހަބަރުމާގެ / ށ. ފީވައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މާލެ' / މ. ކުނޫޒް

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ނާޞިފު، ސުވާސާގެ / ރ. މާކުރަތު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ތައުވީލު، ތިނަދޫގެ / ރ. އުނގޫފާރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސުވާސާގެ / ރ. މާކުރަތު

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ޝިފާޒް، ވިކްޓަރީހައުސް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މޫސާ  އަންވަރު، އިކްލީލް / ރ. ވާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވިކްޓްރީ ހައުސް /ރ، ހުޅުދުއްފާރު

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ފާރޫޤު، ކަރިޝްމާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ޒުހައިރު، ސިލްވަރ ޕެލެސް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކާރިޟްމާ/ ރ.ހުޅުދުއްފާރު

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަމްޖަދު  މުޞްޠަފާ (އަމްޖޭ)، މ. ރަންދޫވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް ޢާއިދު މުޙައްމަދު، ރެޑްހާފް / ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. މާއަލި 1ވަނަ ފަންގިފިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ޝިޔާމް (އިއްބެ)، ގ. ފުންފަޅު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޣިޔާޝް  ޔޫސުފު، މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ހަޒާރުމާގެ / މާލެ

 

ދުވާފަރު ދާއިރާ (E03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އިބުކޮ)، ފީރޯޒުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ފަޟީލް، ފީރޯޒުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ހުވަނދުގަނދަކޯޅި 9A/ މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޒްލީން  އަޙްމަދު، ހިލިހިލާގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަފްރާޙް  ޢަލީ، ފަރިމާގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކުނޫޒް  / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޢަލީ، ވިލުނުއަލި / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ރިޟާ، ނާރެސް / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. އަސްރުކުރި 1ވަނަ ފަނަގިފިލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިސްމާޢީލް  އަޙްމަދު (އިއްސެ)، ސޭޑީސައިޑް / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޢަލީ، ރިނިއު / ރ. ދުވާފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 170-2-05 / މާލެ

 

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ (E04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ފަލާޙް، މއ.އެވަރ ބްރައިޓް/  ރ. އިންނަމާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  މާހިރު، ސީނާ / ރ. ރަސްމާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ.އެވަރ ބްރައިޓް9A

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ޤާސިމް (އަވޭރޭ ޙަސަން)، ނީލޯފަރުގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުލްހާދީ  އަބޫބަކުރު، އާރޯޒް / ރ. އިނގުރައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ރެޑްރޯސް A3 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ސަލީމް  ޙުސައިން، ނިޔާމަ / ރ. ކިނޮޅަސް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝާމިން، އުންމީދު / ރ. އިނގުރައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އިސްޓަން ލެގޫން / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިސްމާޢީލް  ޢަލީ، ދެކުނުގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރަފީޢު  މުޙައްމަދުފުޅު، ވައިޖެހޭގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފުލިދޫގެ 3ވަނަ ފަނަގިފިލާ / މާލެ

 

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ (E05)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ނަޡްމީ، ދިލާސާގެ / ރ. މަޑުއްވަރި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  މުހާޒަމް، ބަހާރުގެ / ރ. މަޑުއްވަރި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ނަޞްރުﷲ  ޙުސައިން، ހުސްނޫވިލާ / ރ. މަޑުއްވަރި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާޔަތުﷲ  ނަޢީމް، ރުވާގުގެ / ރ. މަޑުއްވަރި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުސްނޫވިލާ / ރ. މަޑުއްވަރި

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޖާމިޢު، ސީސަންގެ / ރ. މަޑުއްވަރި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  ޝަރީފް، ވިނަރެސް / ރ. މަޑުއްވަރި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.އަނޯނާގެB 3 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޒާހިރު، އެރިޔަދޫ / ރ. މީދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާޔަތުﷲ  ޢަލީ، އެރިޔަދޫ / ރ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ކުލައިމެޓް802  / މާލެ

 
16 ފެބުރުވަރީ 2024