ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/160
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 19:17
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/160: ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ (R01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަމަދު  ޢަބްދުﷲ، ހޯދަޑު. ވާރުތަ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޙުސައިން، ހޯދަޑު. ސާދާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވާރުތަ / ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝަރަފުއްދީން، ދަޑިމަގު. އަނޯނާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙުސައިން، ދިގުވާނޑު. މިރުފާކް / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަނޯނާގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

 

 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ (R02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ފަޒާދު، މިސްކިތްމަގު. ސަނީލޮޖް / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ރަވާޙް މުޙައްމަދު، މާދަޑު. ރޯޒްމީޑް / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިޓްވިލާ / ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝިފާޤު  މުފީދު (ހިސްޓޯ)، މިސްކިތްމަގު. ފާތު / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޙުސައިން، މިސްކިތްމަގު. ބްލޫލައިޓް / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ގުލްފާމުހިޔާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ފާޟިލް، މިސްކިތްމަގު. ވަޑިގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މާލިކް  މުޙައްމަދު، ދޫޑިގަން. ވަސީމީގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މިސްކިތްމަގު.ވަޑިގެ / ފުވައްމުލައް ސިޓީ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  މުޙައްމަދުދީދީ، މާލެގަން. ހުނުބޮލި / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  މިޢާދު، މިސްކިތްމަގު. ގަންޖާމިގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ބޮޑުދިއްގާގަސްދޮށުގެ / މާލެ

 

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ (R03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ޙުސައިން، ފުނާޑު. ފަޅަގަޑިގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ރާޒީ، ފުނާޑު. ކޯޒީ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ބަގުފަޑިގެ އިރުމަތީބައި / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢުމަރު  ޢަބްދުﷲ، ފުނާޑު. އުފާ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ބާސިމް  ޙަމީދު، މ. ޕުރެސްތޯ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ނަޛްރާ  ނަސީމް (ނަޒޫ)، ފުނާޑު. ނޫޑަލްހީ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަޛްރާ  ނަސީމް، ފުނާޑު. ނޫޑަލްހީ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. ރެއިންކްރެސްޓް ރެސިޑެންސް / މާލެ

 
16 ފެބުރުވަރީ 2024