ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/141
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 18:49
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ހއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/141 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ހޯރަފުށި ދާއިރާ (A01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ސަލީމް (ސައްލެ)، ރަބީޢުމަންޒިލް / ހއ. ހޯރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަރުޝަދު  އަޝްރަފް، ހުސްނުހީނާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. އާކަކާގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  މޫސާ، ދިލްކަޝްގެ / ހއ. ހޯރަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ރިފުޢަތު، މަނަފަރު / ހއ. ހޯރަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ރެއިންކްރެސްޓް 9A-04 / މާލެ

 

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ (A02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޢާރިފް، ނެދުންގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝިފާޢު، ބުލްބުލާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ސެންޓްރޯސެމާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ނަޞީރު، ރަށްމެދުގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ޝަހީމް، ނޫރީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ގައްޕީސް ނެސްޓް / މާލެ

-

ބާރަށު ދާއިރާ (A03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ޝުޖާޢު (ޝުޖާ)، ސައުދީމަންޒިލް / ހއ. ބާރަށް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ނާފިޛު، ޑައިމަންޑްހައުސް / ހއ. ބާރަށް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރޯހައުސް 14-07 ލޮޓް ނަންބަރު 11124 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  އަސްޤަރު، ޖަވާހިރުމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ނަދީމް، އޯޝަންވިލާ / ހއ. ބާރަށް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. ސިފްކޯ ހިޔާ C / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޖުތަބާ  ޢަލީ (މުޖޭ)، މަހުމާގެ / ހއ. ބާރަށް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު، ސަންލައިޓް / ހއ. ބާރަށް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ކުނބުރުދޫ / މާލެ

 

 

ދިއްދޫ ދާއިރާ (A04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  އަސްލަމް، ޢާލިޔާ / ހއ. ދިއްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  މަތީން، ޢާލިޔާ / ހއ. ދިއްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހައުސިންގ ޔުނިޓް 83 / ހއ. ދިއްދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ވަޙީދު، ބޮކަރުމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާދަމް  ސަލީމް، ދާރު / ހއ. ދިއްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 10840 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްލަޠީފް  މުޙައްމަދު (ފުނަމާ ލަޠީފް)، ފުނަމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޙަސަން، ވިއު / ހއ. ދިއްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އަލިދޫގެ / މާލެ

 

ކެލާ ދާއިރާ (A05)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފަތުޙުﷲ  އިސްމާޢީލް، ފީރޯޒްގެ / ހއ. ކެލާ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢުބައިދުﷲ  އިސްމާޢީލް، ފީރޯޒްގެ / ހއ. ކެލާ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 104-01-02 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޝަރީފް، ވީސަންގެ / ހއ. ފިއްލަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ޙަނީފް، ބޮޑުގެ / ހއ. ވަށަފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 174 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  އިންފާޒް، ކުދިރުވާލިގެ / ހއ. ކެލާ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޢައްވަޛް  ޢަބްދުﷲ، ހެޕީ / ހއ. ކެލާ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުދިރުވާލިގެ / ހއ. ކެލާ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޣާލިބު، ގ. ވަށަފަރު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޒަޢީމް، އައްސޭރި / ހއ. ފިއްލަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 146

16 ފެބުރުވަރީ 2024