ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/151
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 18:17
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - އދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/151 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މާމިގިލި ދާއިރާ (I01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ސިރާޖް (ބައްޑު)، ރަންދެލިވިލެޖް / އދ. މާމިގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ސައްފާނު  މުނީރު، ގޯލްޑަންލައިޓް / އދ. މާމިގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ހިޔާފްލެޓް H12 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  އަމީޒް (އަމީ)، ފިނިރޯޅި / އދ. މާމިގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާދަމް  މަޒާހިމް، ހަވީރީއައްސޭރި / ގއ. ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ޕޫލްޑްރީމް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ސަމްޢާން  މުޙައްމަދު، ފަތިސްހަނދުވަރުގެ / އދ. ފެންފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާރިޝް  އަޙްމަދު، ގޮފިކޮޅު / އދ. ފެންފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގަލޮޅުގެ / އދ. ފެންފުށި

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޤާސިމް  އިބްރާހީމް، މ. މާފަންނުވިލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަޙްމޫދު ރަމީޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަލިވިލާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކުނޫޒް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  މަޙްމޫދު (ލޯންޑޭ)، ނޫވިލު / އދ. މާމިގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުންޔަތު  ޙުސައިން، ދިގަލި / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. މަނާއު / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  އިބްރާހީމް (ޖާނޭ)، ފިނިފެންމާގެ / ނ. މާފަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ނަޞީރު، ސަންފްލާވަރ / އދ. މާމިގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

މަހިބަދޫ ދާއިރާ (I02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޠާރިޤް، ކަންމަތީގެ / އދ. މަހިބަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރަޝާދު  ޢަލީ، ތަނޑިރަތްމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ އެމްބަރ ތެރަސް 16-03 އާރު ލޮޓް 1126 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު މުޢާޛު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު، އޮއިސްޓަރ / އދ. މަހިބަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޖަވީޒު، ޖަންބުމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އޮއިސްޓަރ / އދ.  މަހިބަދޫ

 

ދަނގެތި ދާއިރާ (I03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ރުޤިއްޔާ  މުޙައްމަދު (ރުގީ)، ދޭލިޔާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް، ނޮވާރާ / އދ. ދަނގެތި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ފަސްމަންދު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މައުމޫން  ޢަބްދުއްޞަމަދު (މާމްބެ)، ކާމިނީގެ / އދ. ދަނގެތި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޒިޔާދު، ފީރޯޒްގެ / އދ. ދިގުރަށް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކާމިނީގެ / އދ. ދަނގެތި

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (އަވަސް)، ބަގީޗާގެ / އދ. ދަނގެތި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  އަސަދު، ހ. ތަންބީއާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11002 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްޙަމީދު  ޢަބްދުއްޞަމަދު، ކާމިނީގެ / އދ. ދަނގެތި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މޫސާ  ޢަބްދުﷲ، ލިލީމާގެ / އދ. ދަނގެތި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ތޮއްޑޫގެ / މާލެ

 

16 ފެބުރުވަރީ 2024