ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/148
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 18:07
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ޅ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/148 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޅ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޅ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ހިންނަވަރު ދާއިރާ (G01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްރަޙްމާން (މޯޑް)، ނަށާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ނަފާޛު، ކެނެރީވިލާ / ޅ. ހިންނަވަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް H02-03-14 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޖީހާން  މަޙްމޫދު، ދޭލިޔާއާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ރަޝީދު، ފިނިއުނިމާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. މަނާގެ ރެސިޑެންޓް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްސަލާމް  މޫސާ، ކަނީރުވިލާ / ޅ. ހިންނަވަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  އައިމަން، ހ. ފުޖޭރާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މާފަތި / މާލެ

 

 

ނައިފަރު ދާއިރާ (G02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙައްސާނު  ޢަލީފުޅު (ބާސް)، ހަވީރީހިޔާ / ޅ. ނައިފަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ރަޝީދު، މޫދުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަލިމަސްގެ / ޅ.ނައިފަރު

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޔާސީން  ޢަބްދުﷲ، މ. ސިނައެކަތަ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޒަކަރިއްޔާ  ރިމްޒާން، ފެމެލީ / ޅ. ނައިފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނާރެސް/ ޅ.ނައިފަރު

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޔޫސުފް  ޢަބްދުﷲ، އޮޅުހަލި / ޅ. ނައިފަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މޫސާ ޢީސާ އިބްރާހީމް، ދީވާނުޚާނާ / ޅ. ނައިފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މަނާޒިރުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް (ނަފާނަސީމު)، މ. ސްނޯޑައުން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ، ދުނބުރިގެ / ޅ. ނައިފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ / ލޮޓް 10578 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ ނާހީ މުޙައްމަދު (ކުޑްޒ)، ހުވަނދުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު އަބާން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ވިނަފަސް / ޅ. ނައިފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ޒަމާނީވިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝާހް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 12499 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުނާ  ޢަލީ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 12500 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އާޒާދުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

7

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޔާސިރު (ޔާސިރު)، ޗަރުމާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ޝިމާޢު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ދާހަދާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިޓްރޯސް / ޅ.ނައިފަރު

 

ކުރެންދޫ ދާއިރާ (G03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޔޫސުފް (މާޔާ)، ގ. މާލެހިޔާ 1-03-17 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  މޫސާ، ބޮޑުހިޔާގެ / ޅ. ކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ކެލާވި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ޝާމިން ޙަބީބު، ހ. ޖާވާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ސާޖިދު ޙަބީބު، ހ. ޖާވާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޖާވާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  ތައުފީޤު، އަލިވިލާގެ / ޅ. ކުރެންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ. ގޯތި 10598 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ގާކޮށި / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ނިޔާޒް (ނިޔާ)، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 04-2-101 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ރަޝްވާން ޢަބްދުއްޞަމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13113 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 04-02-101 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްޣަނީ  ޢަބްދުލްޙަކީމް (ޣަނީ)، ދޭލިޔާގެ / ޅ. ކުރެންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާމިނަތު ޝައްމާ ނިޒާރު، މަނާޒިރު / ޅ. ކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ކާޕެންޓާވިލާ / މާލެ

 

16 ފެބުރުވަރީ 2024