ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/142
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 18:07
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ހދ. އަތޮޅުގެ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/142 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހދ. އަތޮޅުގެ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ (B01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މޫސާ، މ. ނޮރަންމަ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝަޒީލް، ފަލަކް / ހދ. ފިނޭ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. މިންހާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިދުރީސް  ޢަބްދުﷲ، އިރުދޯދި / ހދ. ހަނިމާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝަހީދު  އިބްރާހީމް، ނަސްރީނުވިލާ / ގއ. ދެއްވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިރުދޯދި / ހދ. ހަނިމާދޫ

 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ (B02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މަންޒިލް / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުލްމުހައިމިނު، ކިނާރާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ އަދުނި 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ރަޝީދު (ރަޝީދު ބެ)، ހ. ގަދަގެ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޤުރައިޝް، ސެރޯޒް / ހދ. ނޮޅިވަރަން

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ގަދަގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ޝަހުދީ، ސާހިލް / ހދ. ހަނިމާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ނާފިލް، ދިވަރު / ހދ. ހަނިމާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކުނޫޒް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  އަޝްރަފް، މއ. ޑަބަލް އެއިޓް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  ނާޞިޙް، މ. މިލެޓް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ޑަބަލްއެއިޑް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ (މޮސްޓާ)، ފަޒާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ، ފަޒާ / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އަދަ / މާލެ

 

 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ (B03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝަމްޢޫން، ހ. ހޯގުޅާމަންޒިލް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ރަޝީދު، ނަލަހިޔާގެ / ހދ. ނެއްލައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސް ބީ2 - 301 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ޘަޤީފް، ހިސާން / ހދ. ވައިކަރަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ނިޡާމް، ގުލްދަމުގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފުލިދޫގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ޒިޔާދު (ފިއްޓެ)، ޖަވާހިރުގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ޒާހިރު، މާކަރީހައުސް / ހދ. ވައިކަރަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ.ކޮރަލްވިލް- 3 / މާލެ

 

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ (B04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ދާއޫދު، ރޯމާ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ދާއޫދު، ރޯމާ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރޯމާ / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޖްތަބާ  އަޙްމަދު، ގުޑްލަކް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝިފާނާ  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ފެލިވަރު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފެލިވަރު / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޔާސިރު  ޢަބްދުއްލަޠީފް، މިޒާޖް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޢަބްދުﷲ، އިރުވައި / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. ޑައިމަންޑް ލޮޓް 10227 / މާލެ

 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ (B05)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފަރުޙަތު  މުޙައްމަދު، ބޮޑުރުއްދޮށުގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙަސަން، ނިޔުޕޯޓް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޕްރެމެންޓާރ / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އައިމަން  މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ގޭޖް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މަލިކް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ ވަޙީދު، ބަނދަރު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ވަޙީދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 5894 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. އެންޒިއެން 9ބީ / މާލެ

 

މަކުނުދޫ ދާއިރާ (B06)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ރާޢީ (ރާޢީ)، ދަފްތަރު. ރސ ނަންބަރު 8076 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާއިޝަތު  ސައުފާ، ވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. އުތުރުތިލަ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢިމްރާން  ޢަބްދުﷲ، މަލްހާރު / މ. ކޮޅުފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ސިފާން، މީނާޒު / ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފުލިދޫގެ 3ވަނަ ފަންގިފިލާ -1/ މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  ޝަފީޤު، ދަފްތަރު. ނަމްބަރު ރސ 7198 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  އަފުރޫޒް، ބޯގަންވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އަސްރަފީވިލާ / މާލެ

16 ފެބުރުވަރީ 2024