ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/158
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:59
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ގއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/158 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވިލިނގިލި ދާއިރާ (P01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޔަޒްމީދު  މުޙައްމަދު، ވައިޖެހޭގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝަހީދު  މުޙައްމަދު، ވައިޖެހޭގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 03-2-149 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތުދީދީ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13218 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަރްޔަމް ޒާހިރާ ޢަލީ، ހިތިލާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.މައިނާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢާޒިމް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ސެވެންރޯސް / ގއ. ވިލިނގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން ނަޖީބު، ފްރެޝް / ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. މާވާގެއާގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ސަޢުދު  ޙުސައިން، އަޅިވިލާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު ލީން ސަޢުދު، އަޅިވިލާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: FW ރެސިޑެންސް

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޝާހް، ބީޗުހައުސް / ގއ. ވިލިނގިލި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޝައުކަތު  އަޙްމަދުދީދީ، ގުލްޒާރުގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ރުއްކޮށީގެ / މާލެ

 

 

ދާންދޫ ދާއިރާ (P02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ނިޝާމާ  މުޙައްމަދު (ނިޝާ)، ހަނދުވަރީވާދީ / ގއ. ދާންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޢަބްދުﷲ، ހަނދުވަރީވާދީ / ގއ. ދާންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކުނޫޒް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޔަޢުޤޫބު  ޢަބްދުﷲ، ކަކާގެ / ގއ. ދާންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޣާލިބު  ސަލީމް، މުލަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. އަންގޫހާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ފަޟީލް، ބުލޫފިޝް / ގއ. ދާންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަނޫފު މުޙައްމަދު، މ. ހަނީކޯމްބް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  164-G-06 / މާލެ

 

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ (P03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ސަޢީދު، ސައިމާގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ހައިޝަމް، އަސަރީގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ރެހެންދި 1 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަސަދުﷲ  ޝިހާބް، ދޯދީގެ / ގއ. ދެއްވަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް، ކާރިނޭޝަންގެ، ގއ. ދެއްވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ތާޅަފިލިގެ / މާލެ

 

ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ (P04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ސައްޔާޙް  ޚަލީލް، ހިތިލާގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޒިޔާދު  ރަޝާދު، ފެހިއައްސޭރި / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ހަޒާރުމާގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ރިފާސް  ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 37-1-04

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢިމާލް  ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-2-1 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 37-1-04 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމްދީދީ (ޑީޑީ)، ސޯސަންގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ޢަލީމް، ރޯޅި / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10493 / މާލެ

16 ފެބުރުވަރީ 2024