ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/150
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 00:26
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - އއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/150: ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މަތިވެރި ދާއިރާ (U01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ޒަރީރު، މަންޒަރުގެ / އއ. ހިމަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އައްސަދު  އާދަމް، މަންޒަރުގެ / އއ. ހިމަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ކިނބިމާގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  އަސްލަމް، ދޫރެސް / އއ. މަތިވެރި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަފްޒަލް  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ދޫރެސް / އއ. މަތިވެރި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދޫރެސް / އއ.މަތިވެރި

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ލުޠުފީ (ލުއްޑާ)، ގަސްކަރަ / އއ. ފެރިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޞަބާޙު، ހުވަދުމާގެ / އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10440 / މާލެ

 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ (U02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނާހިދު (ހިތޫ)، އެންލޮޖު / އއ. ރަސްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙައްވާ  ޝިއުނާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-45 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އެންލޮޖު / އއ. ރަސްދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  މޫސާ (އެޑަމް)، ވައިމަތީގެ / އއ. ތޮއްޑޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޢަލީ، ޖަވާހިރުމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިމަތީގެ / އއ. ތޮއްޑޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  މޫސާ (ހަސަން)، ބިލިމަގުގަސްދޮށުގެ / އއ. ރަސްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުއްރަޝީދު  އާދަމް، ނިޔަމި / އއ. ރަސްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ބިލިމަގުގަސްދޮށުގެ / އއ. ރަސްދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ސަމީރު، ލަގްޒަރީވިލާ / އއ. އުކުޅަސް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝަފީޤް، މޯނިންގވިލާ / އއ. ރަސްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މެދުޒިޔާރަތްދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ޢަޤީލް (ހަވަރު ހަސަން)، ހުޅުމާލެ. ހިޔާ 8-08-06 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ޞަބާޙް، ހުޅުމާލެ. ހިޔާ 8-08-06 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ހިޔާ 06-08-8

 
16 ފެބުރުވަރީ 2024