ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/157
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 23:56
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ލ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/157 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ލ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

 2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ލ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އިސްދޫ ދާއިރާ (O01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިސްމާޢީލް  ޝަފީޢު، ފެހިވިނަ / ލ. ކަލައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ރިޟާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4714 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފެހިވިނަ / ލ. ކަލައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ފަޔާޟް، ރަންދޯދި / ލ. އިސްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ފަހީމް، މުރިގު / ލ. އިސްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފިޓްރޮން ރެސިޑެންސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝުހާދު، ވައިމަތީގެ / ލ. މާބައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ނައުޝާދު  އިބްރާހީމް، އުދަރެސް / ހއ. ބާރަށް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ކުރިނބި ލޮޖް / މާލެ

 

ގަމު ދާއިރާ (O02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޝަރީފް، މުކުރިމަގު. ސޯސަންވިލާ / ލ. ގަން

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ޝަރީފް، މުކުރިމަގު. ސޯސަންވިލާ / ލ. ގަން

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސޯސަންވިލާ / ލ. ގަން

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޔޫސުފް  ނަޝީދު (ޔޫތު)، ތުނޑި. ސާވަން / ލ. ގަން

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ޝިފާޒް،  ފަަސްވައްތަރުމާގެ / ލ. މާމެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސާވަން / ލ. ގަން

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝަރީފް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4052 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  މޫސާ، މުކުރިމަގު. ދިލާވަރު / ލ. ގަން

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވިލުދޮލި / ލ.ގަން

 

 

ފޮނަދޫ ދާއިރާ (O03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  އަބޫބަކުރު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7960 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  މަޢުރޫފް، މޫންލައިޓް / ލ. މާމެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގާކޮށި 908ބީ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްރަޙީމް  ޢަބްދުﷲ، އަރާއިރު / ލ. ފޮނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ނާއިފް، ބަަގީޗާގެ / ލ. ފޮނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  އަނީސް (ޝާނީޒް އަނީސް)، އަންނާރުމާގެ / ލ. ފޮނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝަމްޢޫން، އަންނާރުމާގެ / ލ. ފޮނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަންނާރުމާގެ / ލ. ފޮނަދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާމިނަތު  ޝާކިރާ (ލޯލާ)، އެންދެރިމާގެ / ލ. ދަނބިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  ނިޝާނާ، ކަރަންފޫގެ / ސ. ފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 11285 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޒްލިފާ  ޔޫސުފް، ތުނޑި. ކަދިލިމާގެ / ލ. ގަން

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މާރިސަތު  ޢަދުނާން، މއ. ތަބައްގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މާލެ / ހ.މައިޒާންދޮށުގެ

 

މާވަށު ދާއިރާ (O04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޝާކިރު، މ. ސްޕެޓިއުލާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިމްތިޔާޒް  ޢަލީ، އުތުރުގެ / ލ. މާމެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ސްޕެޓިއުލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަސަދުﷲ  އާދަމް (އަސޭ)، ބަހާރުގެ / ލ. ހިތަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ލަޠީފު، ވާދީ / ލ. ހިތަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މާހިޔާ  / ލ. ހިތަދޫ

16 ފެބުރުވަރީ 2024